APSORPCIONI UREĐAJI ZA ODORIZACIJU

APSORPCIONI UREĐAJ ZA ODORIZACIJU TIP OAP – 04A

OSNOVNI PODACI

KAPACITET ODORIZACIJE: 5000 Sm3/h
RADNI PRITISAK: 12 bar
Projektovanje, proizvodnja i kontrolisanje posuda pod pritiskom ovog proizvoda izvedeni su u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 13445.

PODRUČJE PRIMENE
Odorizacija prirodnog gasa i TNG.

OSNOVNA NAMENA, UGRADNJA I POVEZIVANJE
Apsorpcioni odorizator tip OAP-04A ima ulogu da kontinuirano dodaje prirodnom gasu sredstvo za odorizaciju (odorant) proporcionalno potrošnji prirodnog gasa, kako bi se lako i brzo detektovala eventualna curenja i propuštanja gasa na instalacijama i gasovodima.
Odorizator funkcioniše na taj način što se u njega uvodi parcijalna struja gasa (ispred RRK) i koja se u rezervoaru odorizatora meša  parama odoranta i preko izlaznog voda sa regulacionim ventilom za fino podešavanje parcijalne struje gasa, vraća ponovo u gasovod, iza RRK . Intenzitet parcijalne struje gasa se reguliše podešavanjem ručne regulacione klapne (RRK).
Kompletan odorizator izrađen je od prohroma, termički je izolovan i namenjen je za nadzemnu ugradnju u kućicu merno-regulacione stanice (MRS), odnosno regulacione stanice (RS).

UGRADBENE MERE