KONTROLNO TELO

Na osnovu odluke Akreditacionog tela Srbije, ’’OD-JU’’ doo Irig Kontrolno telo je akreditovano pod akreditacionim brojem 06-329 , kao kontrolno telo tipa C po standardu ISO/IEC 17020:2012, za obavljanje poslova kontrolisanja u oblasti odorizacije prirodnog gasa, u skladu sa obimom akreditacije.

Kontrolno telo je samostalna organizaciona jedinica u „OD-JU“ d.o.o.

Postojeća organizacija Kontrolnog tela, uspostavljena dokumentacija prema zahtevu standarda SRPS ISO/IEC 17020 i dokumentacija sistema menadžmenta kvalitetom, obučeni kadrovi i adekvatna oprema su garancija da će se svako kontrolisanje obavljati profesionalno i nepristrasno u cilju ispunjavanja zahteva korisnika usluga.

POLITIKA SISTEMA MENADŽMENTA KONTROLNOG TELA

Kontrola odorisanosti prirodnog gasa 

Usluga kontrole odorisanosti prirodnog gasa vrši se u skladu sa zahtevima standarda i tehničkih zahteva :

  • SRPS ISO/TS 16922:2023 – Prirodni gas – Odorizacija
  • Pravilnik o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar
  • ODJU-7.3 Procedura za kontrolu nivoa odorisanosti prirodnog gasa